Kỹ thuật viễn thông Kế toán trưởng Kỹ thuật - XDCB
Giám sát dự án Kiểm soát onsite